Bestuur, toezicht en medezeggenschap

2.1 Normen voor goed bestuur

Vanboeijen heeft een éénhoofdige Raad van Bestuur (RvB) en een Raad van Toezicht (RvT) die in 2018 uit zes leden bestond. De RvB en RvT hechten veel waarde aan goed bestuur en toezicht en hanteren hiervoor, naast de statuten, de Governancecode Zorg 2017 als norm en streven naar een optimale invulling van deze code. Zij richten zich daarbij primair op de belangen van bewoners en cliënten en de continuïteit en professionaliteit van de organisatie in de bestaande maatschappelijke context.

In 2018 heeft de RvT in afstemming met de RvB de haar visie op toezicht beschreven en vastgesteld. Daarnaast zijn ook de reglementen RvB, RvT, het informatieprotocol en de conflictregeling opnieuw beschreven en vastgesteld.

2.2 Raad van Bestuur

Vanboeijen heeft een éénhoofdige RvB; drs. J.M. (Annette) Imhof. Zij is sinds 1 april 2016 de voorzitter van de RvB. Vanuit een grote betrokkenheid, met aandacht voor de mens en deskundigheid geeft zij op enthousiaste wijze leiding aan Vanboeijen. De nevenfunctie van Annette Imhof in 2018 is:

 • Toezichthouder bij het ROC Friese Poort 

Door de RvT is in 2018 de volgende nevenfunctie van Annette Imhof goedgekeurd:

 • Toezichthouder bij de Hanzehogeschool Groningen (ingaande per 1 januari 2019)

Gedragscode

De bestuurder houdt zich aan de statuten en reglementen van Vanboeijen, de Governancecode Zorg en de Gedragscode van de NVZD, de vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg.

Bezoldiging bestuurder

De RvT is als werkgever van de RvB verantwoordelijk voor het vaststellen van de bezoldiging van de bestuurder. Inclusief alle WNT-componenten is deze in lijn met de Wet Normering Topinkomens en de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. Deze is gebaseerd op de klasse indeling (klasse IV) die voor Vanboeijen geldt. De bezoldiging is vermeld in de jaarrekening 2018.

Jaargesprek bestuurder

De bestuurder heeft op 11 april 2018 met de remuneratiecommissie van de RvT een jaargesprek gevoerd, waarin de wijze waarop de bestuurder invulling geeft aan de besturing van de organisatie is besproken.

Bestuurskosten

Vanboeijen kent geen vaste onkostenvergoeding voor leden van de RvB en de RvT. Gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd. De declaraties van de bestuurder zijn gecontroleerd en getekend voor akkoord door de voorzitter van de RvT. 

2.3 Raad van Toezicht

De RvT is verantwoordelijk voor goed toezicht, werkgeverschap en is adviseur voor de RvB, waarbij de bestuurder ook adviseur is van de RvT. De RvT legt extern verantwoording af over zijn handelen door goedkeuring te verlenen aan het maatschappelijk jaarverslag, inclusief de jaarrekening.

Samenstelling

De RvT bestaat in 2018 uit zes leden. Als nieuwe leden zijn per 1 januari 2018 toegetreden mevrouw Loes Kater en mevrouw Evelyn Finnema. In verband met een nieuwe functie heeft mevrouw Wieteke Beernink per 31 december 2017 de RvT van Vanboeijen verlaten.

Samenstelling Raad van Toezicht vanaf 1 januari 2018:

Naam Benoeming (Neven)functies
De heer Prof. em. dr. J.S. Reinders 26 maart 2016
op voordracht
van de MZR
Bestuurslid KDI (Kwaliteit Door Iedereen)
Emeritus Hoogleraar Ethiek
Wetenschappelijk adviseur Beelden van Kwaliteit
De heer drs. H.F. Schoep MMC CMC 26 maart 2016
op voordracht
van de CVR
Organisatieadviseur en (interim- en project)manager in de zorg, overheid en gerelateerde sectoren voor Schoep
Organisatieadvies & Management
Voorzitter protestantse wijkgemeente Vredenoord in Assen
De heer E.H.J. Uitentuis MHA 30 maart 2016 Lid waarborgcommissie Sertum (tot 18-09-2018)
Penningmeester Stichting Disability Support International
Lid waarborgcommissie Sertum (tot 18-09-2018)
Penningmeester Stichting Disability Support International
Penningmeester Stichting Kwaliteit Door Iedereen (tot 22-11-2018)
Penningmeester Stichting Vrienden van Georgië
Bestuurslid Fundatia Viata Deminitate (Urlati-Roemenië)
Penningmeester Stichting Rasmus
Lid Europese gesprekskring “Orte Zum Leben”
De heer drs. J. Schaart MHA  1 januari 2017 Directeur-bestuurder Centrale Huisartsendienst Drenthe
Vicevoorzitter Raad van Toezicht Meander Medisch Centrum Amersfoort
Mevrouw dr. L. Kater MBA  1 januari 2018 Bestuurder ZGR (Zorggroep Raalte)
Lid ethicus Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE)
Mevrouw dr. E.J. Finnema  1 januari 2018 Lector Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd NHL Hogeschool Leeuwarden
Lid Raad van Toezicht Ijsselheem
Lid Raad van Toezicht Fier

De leden van de RvT zijn allen lid van de NVTZ, de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg. Ze verdiepen zich in de ontwikkelingen op het gebied van de zorg om zo hun toezichthoudende rol professioneel en op een verantwoorde wijze in te vullen. Alle activiteiten die in het kader van deskundigheidsbevordering zijn ondernomen door de leden van de RvT in 2018 worden aan de NVTZ vermeld.

Werving, selectie en benoeming

In 2018 zijn er geen nieuwe toezichthouders geworven. 

Vergaderingen en overleg medezeggenschapsorganen

De RvT heeft in 2018 zes keer vergaderd met de bestuurder, alle onderwerpen zoals vastgelegd in de statuten en reglementen van Vanboeijen zijn in deze vergaderingen aan de orde geweest. Daarnaast is er regelmatig overleg geweest tussen de bestuurder en de voorzitter van de RvT.
De RvT heeft in 2018 twee keer een deel van de vergadering zonder aanwezigheid van de bestuurder vergaderd. In maart heeft de RvT een strategische bijeenkomst gehouden met de bestuurder en een aantal andere intern genodigden over de strategische koers Dit zijn wij! voor de jaren 2019 - 2021. Voorafgaand aan deze bijeenkomst hebben verschillende RvT leden deelgenomen aan de Dit zijn wij!-sessies waar input voor de strategische koers is opgehaald bij ruim 300 bewoners en  cliënten, ouders en verwanten, medewerkers en leden van de gremia.

Tijdens de CBR vergaderingen met de bestuurder van 24 april en 11 september was een afvaardiging van de RvT aanwezig. Op 20 september heeft een afvaardiging van de RvT een deel van de formele vergadering met de bestuurder bijgewoond van de CVR. Een afvaardiging van de RvT heeft een deel van de formele vergadering met de bestuurder bijgewoond van de MZR op 19 april.

Toezicht op strategie en prestaties en interne beheersing en controlesystemen

De bestuurder heeft de RvT zowel tussendoor als tijdens de vergaderingen geïnformeerd over alle voor de RvT belangrijke zaken opdat de RvT zijn toezichthoudende rol goed zou kunnen vervullen. Bij mogelijke risico’s zijn de toezichthouders door de bestuurder meteen geïnformeerd. 

Informatiebronnen

De RvT ontvangt conform de statuten, de reglementen en het informatieprotocol, alle voor hen relevante notities, brieven, beleidsvoorstellen en plannen van Vanboeijen. Tevens ontvangt de RvT ieder kwartaal een kwartaalrapportage en informeert de bestuurder hen schriftelijk over alle voor hen belangrijke zaken.

Ingestelde commissies

In 2018 heeft de RvT gewerkt met drie commissies te weten de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de commissie kwaliteit en veiligheid. Deze commissies zijn respectievelijk tweemaal, viermaal en viermaal bijeen geweest in 2018. De commissie kwaliteit en veiligheid heeft tevens twee miniatuurbezoeken gehouden binnen Vanboeijen op twee verschillende locaties, zonder aanwezigheid van de bestuurder.

Borging onafhankelijkheid en voorkomen van belangenverstrengeling

De toezichthouders vervullen geen nevenfuncties die in strijd zijn met de belangen van Vanboeijen. De onafhankelijkheid van de leden is geborgd zodat zij zonder last of ruggespraak kunnen functioneren.

Jaarlijkse evaluatie

Eenmaal per jaar evalueert de RvT zijn eigen functioneren. In 2018 heeft deze zelfevaluatie plaatsgevonden op
7 november.

Goedkeuring

De RvT heeft goedkeuring verleend aan de volgende besluiten van de bestuurder:

 • De jaarrekening en het jaardocument 2017
 • De strategische koers Dit zijn wij! voor de komende drie jaar: 2019 - 2021
 • Het reglement Raad van Bestuur
 • De ontvlechting van VIA Assen
 • De begroting 2019

Vaststelling

De RvT heeft de volgende zaken vastgesteld:

 • Het reglement Raad van Toezicht
 • Het informatieprotocol
 • De conflictregeling (in samenspraak met de RvB)
 • De visie op toezicht (met instemming van de RvB)
 • De klasse indeling voor 2018
 • De bezoldiging van de RvB en honorering RvT voor 2019

Advies

De RvT heeft de bestuurder diverse malen geadviseerd, specifiek over het maken van een kwaliteitsslag met het personeel van Vanboeijen en de strategische koers voor de komende drie jaar.

De RvT heeft haar beschouwing gegeven op het Kwaliteitsrapport 2017 en deze beschouwing is als bijlage in het Kwaliteitsrapport 2017 opgenomen.

Werkbezoeken

In juni heeft de RvT een uitgebreid werkbezoek gebracht aan enkele locaties in Meppel. Het thema van het werkbezoek was werk en dagbesteding. In november heeft de voltallige RvT een werkbezoek gebracht aan de locatie Geelbroek en daarnaast gesproken in een rondetafelgesprek met een aantal medewerkers over werken in de driehoek. Daarnaast zijn de leden van de RvT in 2018 uitgenodigd door de bestuurder voor diverse bijeenkomsten en evenementen, waaronder het kennisfestival en de eindejaarsontmoeting.
 

2.4 Centrale Bewonersraad

Medezeggenschap bewoners en cliënten en verwanten

Vanboeijen heeft een centrale bewonersraad (CBR) en een centrale verwantenraad (CVR). Beide raden hebben statutair een gelijkwaardige positie en hebben de volledige WMCZ-rechten (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen). In de WMCZ staan de taken en bevoegdheden beschreven van beide raden.

De Centrale Bewonersraad

De centrale bewonersraad is er voor heel Vanboeijen. Bewoners en cliënten die bij Vanboeijen wonen, werken en/of dagbesteding hebben kunnen plaatsnemen in de CBR. In de CBR zitten zeven bewoners en cliënten die meedenken, meepraten en meebeslissen over onderwerpen die voor veel bewoners en cliënten belangrijk zijn en/of hen raken. De gesprekspartner van de CBR is de de bestuurder. De raadsleden worden ondersteund door een coach en een secretarieel ondersteuner.

Samenstelling

De volgende bewoners zaten in 2018 in de CBR:

 • Roland Garrelds (voorzitter)
 • Betsie Pol
 • Janneke Witter
 • Agnes Meerstadt
 • Henri Schiller
 • Doede Kuipers
 • Rocco Pit

Overleggen

De CBR vergadert elke week en één keer per maand overlegt de CBR met de bestuurder van Vanboeijen. De raad werkt samen met de centrale verwantenraad, om met elkaar op te komen voor de belangen van bewoners en cliënten. Een afvaardiging van CVR is één keer per maand aanwezig bij het overleg van de CBR. Met de Raad van Toezicht heeft in 2018 twee keer een overleg plaatsgevonden. Een afvaardiging van de CBR was in het voor- en najaar aanwezig bij de strategische overleggen met bestuur, directie, CVR en MZR.

Verder is de CBR over verschillende onderwerpen geïnformeerd door mensen van Vanboeijen of gasten van andere organisaties, waaronder het zorgkantoor.

Themagroepen

Naast de wekelijkse vergaderingen werkt de bewonersraad met themagroepen die worden ondersteund door coaches. In het volgende overzicht is weergegeven wat de themagroepen in 2018 deden en welke adviezen ze hebben uitgebracht.

Enkele belangrijke zaken in 2018

Dit wil ik
Leden van de CBR en andere bewoners en cliënten hebben in de zogenaamde Dit zijn wij!-sessies hun inbreng gegeven over de toekomst van Vanboeijen. Dit resulteerde in een duidelijk overzicht van wat bewoners en cliënten belangrijk vinden: de Dit wil ik-poster.

Kwaliteitsrapport 2017
De CBR was blij met een versie van het kwaliteitsrapport 2017 in gemakkelijke taal, met picto’s en plaatjes. Net zoals de CBR vindt iedereen bij Vanboeijen het belangrijk dat alle bewoners en cliënten serieus genomen worden, dat er goed naar hen wordt geluisterd, dat bewoners en cliënten weten wat er gebeurt en dat ze begrijpen wat iemand zegt. Daarvoor is goede informatie en overleg met elkaar nodig. Een blijvend aandachtspunt wat de CBR betreft. 

Vertrouwenspersoon
Op verzoek van de CBR heeft de cliëntvertrouwenspersoon tijdens een overleg van de CBR verteld over haar werkzaamheden. De CBR is blij dat steeds meer bewoners weten dat ze met een cliëntvertrouwenspersoon kunnen praten als ze een probleem hebben. Ook medewerkers van locaties zijn steeds beter bekend met het bestaan van de vertrouwenspersoon. Zij kunnen bewoners en cliënten helpen ze hierop te wijzen bij een probleem.

Informatie
Om mee te kunnen denken, praten en beslissen moet de CBR weten wat er gaat gebeuren, hoe dat gaat gebeuren en wat de gevolgen voor de cliënten zijn. De CBR heeft in 2018 veel informatie gekregen en adviesaanvragen behandeld. Ook werden er adviezen gegeven over onderwerpen die door de themagroepen werden behandeld. 
Een greep uit de onderwerpen die zijn behandeld:

 • Cliënttevredenheidsonderzoek
 • Persoonlijk plan
 • Schoonmaak
 • Kerstkado
 • Mee-eten van begeleiders
 • Verhuizingen
 • Veranderingen in de nacht
 • Feestdagen
 • Brand
 • Klachten over de taxi
 • Gezondheidscentrum 
 • Werken in de driehoek
 • Huisdieren

Scholing
Tijdens verschillende vergaderingen is aandacht besteed aan de verschillende taken die de raadsleden hebben in de CBR, het hebben van een eigen mening en wat de CBR doet voor alle bewoners en cliënten van Vanboeijen. 
Een raadslid heeft een regionale Samen Sterk bijeenkomst bijgewoond. De gehele CBR heeft meegedaan aan de landelijke Kwaliteitsparade in Lunteren. 

Communicatie
Informatie over de CBR en de themagroepen wordt gegeven via een nieuwsbrief die op Samen Vanboeijen wordt geplaatst. Ook werd er een doe-mee-bijeenkomst georganiseerd om iedereen op een gezellige manier te laten zien en beleven waar de bewonersraad mee bezig is geweest. 

2.5 Centrale Verwantenraad

Ouders en verwanten zijn onmisbaar in de ondersteuning en begeleiding van de bewoners en cliënten die bij Vanboeijen wonen, werken en/of dagbesteding hebben. Zij kennen hun verwant tenslotte als geen ander. Vanboeijen vindt het daarom heel belangrijk dat ouders en verwanten meedenken, meepraten en meebeslissen. Dit alles om bij te dragen aan waar het allemaal om te doen is: een goede kwaliteit van ondersteuning en begeleiding. Dit overleg wordt op drie niveaus gevoerd. Met de individuele bewoner en cliënt, verwant en begeleider, per locatie en op centraal niveau door ouders en verwanten in de centrale verwantenraad (CVR).

Samenstelling

Alle vertegenwoordigers van bewoners en cliënten zijn lid van de CVR. Uit deze leden wordt een bestuur van acht mensen gekozen. In 2018 eindigde de zittingstermijn van de secretaris van het bestuur, de heer Ton van der Meer. Hij kreeg bij zijn afscheid een Koninklijke onderscheiding uitgereikt voor zijn jarenlange inzet voor de medezeggenschap binnen Vanboeijen. Op de voorjaarsbijeenkomst van de CVR werd de ontstane vacature ingevuld door het benoemen van het door het bestuur voorgedragen bestuurslid. Het bestuur besloot om de functie van secretaris niet opnieuw te beleggen bij een bestuurslid, maar te gaan werken met een ambtelijk secretaris.

De samenstelling van het bestuur was in 2018 als volgt:

 • Jacob Halma (voorzitter)
 • Henk Steenwijk
 • Bonne van der Kooi
 • Gea Hoekstra
 • Lidy Benning
 • Willem van Marlen
 • Lex van Hemert
 • Ton van der Meer (tot en met april 2018)
 • Frank Stehmann (vanaf april 2018) 
 • Janny Korsaan, geen lid, ambtelijk secretaris

Bestuursleden van de CVR hebben ieder hun eigen specifieke aandachtsgebieden of rol binnen de CVR. Tevens vertegenwoordigen ze de CVR indien nodig in commissies, project- en themagroepen en/of kenniskringen gericht op met name zorg gerelateerde onderwerpen.

Overleggen

Het CVR-bestuur heeft in 2018 zes keer vergaderd, waarbij tevens de bestuurder aanwezig was, evenals de bestuurssecretaris en afhankelijk van het onderwerp ook de directie of andere medewerkers van Vanboeijen. Een voortdurend onderwerp van gesprek in de CVR is het werken met elkaar op locatie en het werken in de driehoek. Tevens is betrokkenheid en medezeggenschap van verwanten op locatie voor de CVR een belangrijk aandachtspunt. Andere gespreksonderwerpen waren bijvoorbeeld cliënttevredenheidsonderzoek, informatiebeveiligingsbeleid, mee-eten, kwaliteitsrapport incl. beschouwing, sluiting locaties, ontwikkelingen binnen ABC, kaderbrief, begroting  en tariefstelling cliënten.

De CVR heeft meerdere adviesaanvragen ontvangen en heeft, na bespreking met elkaar en met de CBR, op al deze adviesaanvragen positief gereageerd.

Een delegatie van de CVR spreekt elk kwartaal met de directeur bedrijfsvoering, samen met een delegatie van de MZR,  over financieel gerelateerde onderwerpen. Tijdens één bestuursvergadering vond een overleg met de Raad van Toezicht plaats.

In 2018 had een delegatie van de CVR een kennismakingsgesprek met de inkoper van het zorgkantoor. De voltallige CVR werd tweemaal uitgenodigd voor een reguliere achterbanbijeenkomst. Het bestuur van de CVR informeert de leden dan over de activiteiten van het CVR-bestuur over het afgelopen halfjaar en gaat hierover in gesprek met de leden. Daarnaast worden er actuele zorginhoudelijke thema’s behandeld en wordt informatie gegeven over de organisatieontwikkelingen. In 2018 werd tijdens deze achterbanbijeenkomsten speciale aandacht besteed aan de onderwerpen werk en dagbesteding en vrije tijd, de cliëntvertrouwenspersoon en nalaten en schenken. Ook werd een nieuw voorstel gepresenteerd om de verbinding tussen het bestuur van de CVR en haar achterban te verbeteren.

In het voorjaar werd een themabijeenkomst georganiseerd voor de verwanten over het dagelijkse werk in de driehoek van bewoners en cliënten, ouders en verwanten en begeleiders over de gezamenlijke verantwoordelijkheid en het gezamenlijke doel: zorg die bijdraagt aan een goed leven. Hieraan werd medewerking verleend door de grondlegger van de driehoekskunde, de heer Chiel Egberts.

De communicatie met de achterban gaat zoveel mogelijk via het online platform Samen Vanboeijen. Evenals in voorgaande jaren werd het contact met de achterban ook tot stand gebracht door het bezoeken van locatieraadbijeenkomsten.

Een CVR-lid is elke maand aanwezig bij een vergadering van de centrale bewonersraad. Er vindt dan een uitwisseling van onderwerpen plaats die spelen bij zowel de CBR als bij de CVR. Ook worden ontvangen adviesaanvragen met elkaar besproken. In zowel het voorjaar als in het najaar kwamen bestuurder, directieleden, en afgevaardigden van CVR en CBR en medezeggenschapsraad bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten werd er op een interactieve manier met elkaar van gedachten gewisseld over strategische thema’s. Naast de bijeenkomsten voor verwanten bezochten bestuursleden ook diverse interne bijeenkomsten, zoals het kennisfestival, medewerkersbijeenkomsten of de Dit zijn wij!-sessies.

2.6 Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MZR) wil samen met de raad van bestuur vanuit ieders rol en verantwoordelijkheid de medezeggenschap binnen de organisatie vormgeven, waardoor en waarbij de belangen tussen medewerkers, organisatie en bewoners en cliënten in een goede verhouding staan. Voor de medewerkers betekent dit dat zij kunnen functioneren binnen een gezond bedrijf, zich professioneel kunnen ontwikkelen en ontplooien en dit positief uitstralen naar hun omgeving. De medewerkers hebben invloed op hun werkomgeving, waarin zij op professionele wijze kunnen werken en waarin waardering en zorg voor elkaar en zichzelf voorop staat.

Overleg

In 2018 heeft de MZR zes maal formeel overlegd met de bestuurder en de manager HRM. Vaste agendapunten waren de stand van zaken rondom het verzuim en het herstelplan. Zowel in het voorjaar als in het najaar kwamen bestuurder, directieleden, delegaties van de centrale verwantenraad, centrale bewonersraad en medezeggenschapsraad bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten werd de stand van zaken besproken, elk vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid.  De MZR heeft éénmaal formeel overlegd met de Raad van Toezicht. Daarnaast overlegde een delegatie van de MZR één keer per kwartaal met de afdeling HRM over onderdelen van het personeelsbeleid en kwaliteit.  Een andere delegatie van de MZR sprak eenmaal per kwartaal met de directeur bedrijfsvoering over financieel gerelateerde onderwerpen.  In de loop van het jaar is gestart met een structureel overleg tussen de commissie HRM/kwaliteit en de directeur zorg. Beide partijen ervaren dit positief. 

Ook was een vertegenwoordiging van de raad als toehoorder aanwezig bij de gesprekken tussen vakbonden en bestuurder. Om verbinding te houden met de achterban legt de raad onder meer werkplekbezoeken af. Door de werkplekbezoeken krijgt de MZR meer zicht op wat er speelt op de locaties en of er organisatiebrede thema’s spelen. Het grootste deel van de teams heeft een aandachtsfunctionaris MZR. Deze persoon vormt in de communicatie de verbinding tussen MZR en het team. De MZR vindt de mening van de medewerkers (zijn achterban) dermate belangrijk dat er een achterbanraadpleging georganiseerd werd over het instemmingsverzoek met betrekking tot het roosterbeleid.

Aanvullende verkiezingen

De raadsleden zijn op 18 mei 2017 voor een periode van drie jaren gekozen. In december 2017 ontstond een tweetal vacatures. Begin 2018 werden aanvullende verkiezingen uitgeschreven. Er meldden zich vijf kandidaten voor de twee vacatures, Eddy Bos en Willemien van Dijken werden gekozen. Medio 2018 bleek dat ook de MZR zich niet kan onttrekken aan de wisselingen op de arbeidsmarkt. Irma Gelmers verliet de raad vanwege het aanvaarden van een andere baan, zij is opgevolgd door Patricia van Gent (de eerstvolgende kandidaat van de verkiezingen eerder dit jaar).

De MZR bestaat uit dertien gekozen personen en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

De samenstelling van de medezeggenschapsraad was in 2018:

Naam Lidmaatschap
Anniek de Boer Lid
Eddy Bos Lid vanaf 1 mei 2018
Willemien van Dijken Lid vanaf 1 mei 2018
Patricia van Gent Lid vanaf 1 september 2018
Irma Gelmers Lid tot 1 augustus 2018
Linda Hulst Lid
Renate Kruize Lid
Coby Mulder Lid
Albert Oosting Lid
Natalja van Tienen Lid
Alien Veldman-Snippe Lid
Arna van der Wal-Hepping Lid, Voorzitter
Hilda Waninge Lid, Vice-voorzitter
Selma Zerrouq Lid
   
Marry Wolf Geen lid, Ambtelijk secretaris

Adviesaanvragen en instemmingsverzoeken

De MZR heeft in 2018 de volgende adviesaanvragen en instemmingsverzoeken behandeld:

Adviesaanvragen:                                                         

 • Functieomschrijving triagist                 
 • Informatiebeveiligingsbeleid
 • Sluiting Kern Carrousel
 • Ontvlechting VIA
 • Reorganisatie ondersteunende diensten en indirecte functies, laatste fase
 • Sluiting Nijlandstraat 24
 • Persoonlijk begeleider nieuwe stijl 

Instemmingsverzoeken:

 • Registratie verlofuren voor medewerkers ondersteunende diensten
 • Beloning
 • Roosterbeleid
 • Uitgangspunten mobiliteit bij het sluiten van locatie
 • Nieuwe vorm van tweegesprek

De MZR heeft, na uitvoerig overleg, op alle adviesaanvragen positief geadviseerd.  

De MZR heeft na uitvoerig overleg met de instemmingsverzoeken ingestemd, echter niet met het instemmingsverzoek roosterbeleid. De MZR heeft met de bestuurder besproken dat het niet mogen ruilen in vastgestelde roosters noch in het belang van de medewerkers, noch in het belang van bewoners en cliënten en organisatie is. Vanboeijen wil werken aan duurzame inzetbaarheid en krachtige teams. Daarbij hoort volgens de MZR een bepaalde verantwoordelijkheid voor een locatierooster. De MZR ziet graag dat er meer verantwoordelijkheid bij de medewerker ligt, maar dat er op het huidige beleid wel sneller gestuurd wordt. Het instemmingsverzoek is hierop aangepast en begin 2019 behandeld. De MZR heeft hier begin januari 2019 mee ingestemd. 

Bij een aantal adviesaanvragen en instemmingsverzoeken is gevraagd om de effecten van de voorgenomen besluiten te evalueren.