Algemeen beleid

1.1 Visie, strategie en meerjarenbeleid

Vanboeijen ondersteunt en begeleidt in en om Drenthe ongeveer 900 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking en een complexe ondersteunings- en begeleidingsvraag. Vanboeijen heeft circa 1600 gedreven en enthousiaste medewerkers die zich hiervoor dagelijks inzetten. Daarnaast zetten meer dan 700 vrijwilligers zich belangeloos in voor de bewoners en cliënten die bij ons wonen en werken. Vanboeijen heeft ruim 100 woon-, werk- en dagbestedingslocaties.

Missie

Wij geloven erin dat ieder mens een waardevol leven leidt. Het is onze kerntaak om mensen met een verstandelijke beperking daarin te ondersteunen en begeleiden. Met de overtuiging: Goed leven - Mooi werk - Met elkaar.

Visie op begeleiding

De kwaliteit van leven van de bewoners en cliënten is voor ons leidend. De invulling daarvan vindt plaats vanuit de driehoek van bewoners en cliënten, ouders en verwanten en begeleiders. Waar nodig ontdekken we samen wat de bronnen van welbevinden voor de bewoner en cliënt zijn. We maken afspraken over begeleiding, behandeling en ondersteuning. In de driehoek van bewoners en cliënten, ouders en verwanten en begeleiders en met elkaar op locatie wordt het eigen werk vanuit krachtige teams georganiseerd waarbij de ondersteuningsvraag van de bewoner en cliënt het uitgangspunt is voor onze dienstverlening. Er worden met elkaar keuzes gemaakt en de best passende oplossingen gevonden voor vraagstukken. Dit alles binnen duidelijke spelregels en afspraken. Afspraken die belangrijk zijn op het gebied van wet- en regelgeving en die belangrijk zijn voor de professionaliteit en de continuïteit van zorg en een gezonde bedrijfsvoering van Vanboeijen. De teams en de locaties worden ondersteund door collega’s van de afdeling ABC (advies, behandeling en consult) en van de ondersteunende stafdiensten. Zij ontzorgen, faciliteren, adviseren en helpen begeleiders, zorgmanagers en locaties bij de vragen die er zijn.

Herstelplan
Het herstelplan, opgesteld in de zomer van 2016 voor de jaren 2017 en 2018, heeft bijgedragen aan het  herstel van de organisatie. De belangrijkste onderdelen uit het herstelplan waren:

 • Vermindering aantal teamleiders (60) en inzetten van zorgmanagers (25)
 • Besparing personeelsinzet door aanpassing roostermethodiek
 • Efficiënter werken in de ondersteuning
 • Reductie gemiddeld salarisniveau
 • Centrale aansturing van en besparing op onderhoud van gebouwen
 • Daling van het aantal parttime medewerkers

In 2018 zijn de laatste herstelmaatregelen ingezet waarbij er in 2018 met name extra is ingezet op het efficiënter werken in de ondersteuning.

Het herstelplan heeft eind 2018 geleid tot resultaten waarmee er een goede basis is gelegd voor een robuust en bestendig Vanboeijen. We eindigen daarmee het jaar 2018 positief en kijken vol vertrouwen naar de komende jaren.

Programma 'Thuis en op het werk bij Paulien, Ahmed en Dinie...'
Het doel van het programma in 2017 en 2018 was de basis op orde brengen, meer aan te sluiten bij de vraag en leefwereld van de bewoners en cliënten en een goede multidisciplinaire samenwerking creëren. De dromen, wensen en talenten van de bewoners en cliënten binnen Vanboeijen staan centraal in alles wat we doen. Inmiddels heeft het programma zijn doel bereikt en zijn de projecten overgebracht naar de staande organisatie.

We hebben in 2018 een klantvriendelijke intake gerealiseerd met een warm welkom voor bewoners en cliënten. Het werken in de driehoek is verstevigd, veel teams hebben daar een training in gevolgd. Het nieuwe persoonlijk plan is geïmplementeerd op alle locaties en er is aandacht geschonken aan de doorontwikkeling op inhoud, daar gaan we komend jaar verder op inzetten. We gebruiken de betekeniskaart voor de jaarplannen van de organisatie, locaties en afdelingen om te sturen op de afgesproken doelen. Er wordt geïnvesteerd in krachtige teams die met elkaar direct of indirect op een goede wijze inhoud geven aan de ondersteunings- en begeleidingsvragen van de bewoners en cliënten.

De zorg in de nacht is in 2018 ondergebracht op de woonlocaties. Het nachtzorgteam is daarmee opgeheven en de medewerkers nachtzorg zijn onderdeel geworden van de teams op de woningen om zo de continuïteit in de nacht te verbeteren. Door ABC (advies, behandeling en consult) zijn de interne klanten in 2018 actief bevraagd over de dienstverlening. Vervolgens is er een plan opgesteld en een eerste start gemaakt met het professionaliseren van de dienstverlening vanuit ABC. Er is in 2018 geïnvesteerd in extra opleidingen voor medewerkers om de basiszorg op alle locaties op orde te brengen en via interne en externe audits wordt er actief getoetst waar er verbeteringen moeten worden ingezet.

De juiste inzet van medewerkers was ook in 2018 een thema waarin we veel hebben geïnvesteerd. De afdeling plan & flex is verder geprofessionaliseerd. Er is met een wervingscampagne ingespeeld op de arbeidsmarktproblematiek om zo goede medewerkers binnen te halen en aan ons te binden. Om te kunnen inspelen op de uitstroom houden we exitinterviews met medewerkers die vertrekken. Ook is er in 2018 veel aandacht geschonken aan het terugdringen van het verzuim.

We zijn intern en extern op een positieve manier zichtbaar. Ons intranet geeft aan medewerkers, ouders en verwanten veel informatie over alles wat er speelt in de organisatie . We zijn ook voor de buitenwereld zichtbaar met onze nieuwe website en we hebben een actieve rol in de campagne IK ZORG vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Kortom, in 2018 is er vanuit het programma veel geïnvesteerd waarmee bovenstaande thema’s een forse impuls hebben gekregen.

Strategie
In 2018 is er een mooi en belangrijk vervolg gegeven aan het traject dat reeds in 2017 was gestart om de strategische koers voor 2019 - 2021 vast te stellen.

Begin 2018 hebben ruim 300 medewerkers, ouders en verwanten en leden van de verschillende gremia in Dit zijn wij-sessies met elkaar hierover van gedachten gewisseld. Er zijn rondetafelgesprekken gehouden met bewoners en cliënten die zich hebben uitgesproken over wat zij belangrijk vinden. Dit is vertaald in: Dit wil ik.

Tevens hebben we onze overtuiging Goed leven - Mooi werk -  Met elkaar uit onze missie opnieuw geladen zodat voor iedereen helder is wat we daar onder verstaan. Dit is nadrukkelijk opgenomen in de strategische koers van Vanboeijen. Er zijn over deze overtuiging in 2018 diverse gesprekken geweest met medewerkers van verschillende disciplines, gesprekken met bewoners, ouders en verwanten en in de gremia is dit besproken. De input die hier is opgehaald is verwerkt in de uiteindelijke omschrijving van Goed leven - Mooi werk -  Met elkaar.

Om Goed leven - Mooi werk - Met elkaar in praktijk te brengen en de benodigde ondersteuning en begeleiding te bieden aan de bewoners en cliënten hebben we een aantal uitgangspunten met elkaar afgesproken:

 • We kennen de bewoners en cliënten en hun ouders en verwanten
 • We denken in oplossingen en werken samen
 • We luisteren naar elkaar en gaan met elkaar in gesprek
 • We ontwikkelen ons continu en werken aan ons vak en aan professionaliteit

In de strategische koers 2019 – 2021 hebben we beschreven voor wie wij er zijn. Wij zijn er voor mensen met een verstandelijke beperking en intensieve ondersteuningsvragen. Wij bieden hen een fijn thuis, zinvol werk of zinvolle dagbesteding en een passende vrijetijdsbesteding. Vanuit onze twee gezondheidscentra in Assen en Meppel bieden we de bewoners en cliënten, en ook cliënten van buiten, alle benodigde zorg aan. Van artsen VG tot gedragsdeskundigen, van tandartsen tot diëtistes en ook geestelijk verzorgers leveren een belangrijke bijdrage aan deze zorg.

We hebben een aantal afspraken in de strategische koers vastgelegd zodat duidelijk is waar we voor staan:

 • We werken volgens de Vanboeijen-manier, die de komende jaren wordt doorontwikkeld, zodat voor bewoners en cliënten en hun ouders en verwanten duidelijk is: “Zo doen we dat bij Vanboeijen”.
 • We werken samen in krachtige teams op de locaties, in de driehoek met de bewoner en de cliënt en de ouder en verwant, met elkaar op locatie en we zijn altijd een betrouwbare partner voor interne en externe samenwerkingspartners.
 • We zijn een lerende organisatie die altijd blijft doorontwikkelen. Dit wordt aan alle kanten gestimuleerd; naar bewoners en cliënten om zich verder te ontwikkelen en door middel van investeringen in het vakmanschap van onze medewerkers.
 • We zijn een robuuste en toekomstbestendige organisatie die financieel gezond is.

De strategische koers geeft heldere doelen weer die we in 2019, 2020 en 2021 met elkaar willen bereiken. Waaronder het versterken van de driehoek en krachtige teams en het verstevigen van onze kennis en expertise. Daarnaast het uitbreiden van onze crisisplekken en het realiseren van meer voorzieningen voor mensen met een licht verstandelijke beperking. We investeren ook in innovatie, actiever gebruik van ICT en versterken het 'merk' Vanboeijen.

Na de zomer van 2018 is de strategische koers Dit zijn wij! beschreven en vastgesteld met goedkeuring van de Raad van Toezicht. De koers is vervolgens besproken met de gremia en het management van Vanboeijen. Alle medewerkers van Vanboeijen hebben in december 2018 persoonlijk het Dit zijn wij! Koers 2019 – 2021 boekje uitgereikt gekregen.

In de komende jaren gaan we er met elkaar voor zorgen de ambities uit de strategische koers waar te maken want dat kunnen we alleen doen als we dat met elkaar doen.

1.2 Profiel van de organisatie

Algemene identificatiegegevens

Algemene identificatiegegevens
Naam verslagleggende rechtspersoon Vanboeijen
   
Adres Eemland 1
   
Postcode 9405 KD
   
Plaats Assen
   
Telefoonnummer 0592 30 53 05
   
Identificatienummer Kamer van Koophandel 41186587
   
E-mailadres info@vanboeijen.nl
   
Internetpagina/website www.vanboeijen.nl
   
Rechtsvorm Stichting

Structuur van de organisatie

Vanboeijen is een zelfstandige stichting met een éénhoofdig Raad van Bestuur. In het volgende organogram is de huidige organisatorische structuur van Vanboeijen weergegeven.


 


Kerngegevens

Vanboeijen biedt verschillende vormen van ondersteuning en begeleiding aan in de provincies Drenthe en Overijssel.

  2018     2017     2016  
Zorgproductie (in fulltime cliënt) % Ftc   % Ftc   % Ftc
                 
Verblijf intramuraal 93,19% 675   93,83% 699   94,00% 703
Verblijf volledig pakket thuis 2,07% 15   2,42% 18   3,50% 26
Verblijf overige financiering 4,56% 33   3,36% 25   2,10% 16
Verblijf crisisopvang 0,18% 1   0,40% 3   0,40% 3
    724     745     748
                 
Omzet per categorie % (x € 1.000)   % (x € 1.000)   % (x € 1.000)
                 
Verblijf WLZ 93,10% 81.233   93,10% 79.817   92,60% 78.563
WMO en Jeugdwet 1,06% 1.580   1,06% 913   0,70% 571
Zorg met PGB financiering 2,19% 2.002   2,19% 1.875   2,20% 1.864
Overige zorg 2,29% 1.693   2,29% 1.961   2,50% 2.119
Overige inkomsten 1,36% 979   1,36% 1.162   1,40% 1.160
    87.487     85.728     84.836
                 
Personeel                
Medewerkers in dienst per ultimo jaar   1.592     1.562     1.737
Aantal fte in dienst per ultimo jaar   1.088     1.043     1.008