Jaarverslag Vanboeijen 2018

Voorwoord

Als Vanboeijen zetten we ons elke dag in om samen met alle bewoners en cliënten en hun ouders en verwanten op zoek te gaan naar kwaliteit van leven. Samen bepalen we hoe wij die kwaliteit van leven ondersteunen en begeleiden, ieder in zijn eigen rol.

Werken aan verbetering vanuit het ontwikkelverhaal en het herstelplan (2016-2018)  was de laatste twee jaar de kern van het robuuster worden van Vanboeijen. Randvoorwaardelijk om zowel kwalitatief als kwantitatief een gezonde toekomst in te gaan. Het inhoudelijke ontwikkelverhaal  is vertaald naar het programma ‘Thuis en op het werk bij Paulien, Ahmed en Dinie.....’  Dit programma had de duur van twee jaar en is eind 2018 afgerond. Vele projecten zijn gerealiseerd onder dit programma en een aantal is in de staande organisatie ondergebracht om de doorontwikkeling verder vorm te geven.

Het herstelplan 2016-2018 betreft het financiële herstel van Vanboeijen. Alle onderdelen van het herstelplan zijn gerealiseerd conform plan en afspraak. Daarmee is ook het herstelplan eind 2018 afgerond. Vanboeijen staat er weer en kan op eigen kracht verder werken aan de doorontwikkeling, een grote prestatie! De accountant en de HKZ auditoren hebben deze positieve ontwikkeling ook gezien. En daar ben ik oprecht trots op! Dat wij met elkaar binnen Vanboeijen, met steun van velen en de CBR, CVR, MZR en RvT dit gepresteerd hebben verdient een groot compliment.

Het resultaat over 2018 is in opwaartse lijn ten opzichte van 2017 (€ 1,8 versus € 0,5 miljoen), maar zonder incidentele baten niet conform de begroting 2018. Deze bleek op onderdelen te ambitieus. Zo werden we geconfronteerd met een hoger ziekteverzuim en hebben we meer gebruik moeten maken van invalkrachten dan begroot. De incidentele bate van de compensatieregeling transitievergoedingen heeft het resultaat positief beïnvloed. Het resultaat heeft een positief effect op de verschillende ratio’s en dat is een belangrijk gegeven ook voor onze externe stakeholders. We blijven werken aan een robuuste bedrijfsvoering.

We hebben bijgedragen aan het kostenonderzoek rondom de tarieven. De uitkomsten van dat onderzoek en de besluiten die daarover zijn genomen hebben ertoe geleid dat de zwaardere ZZP’s een hogere bekostiging krijgen, dat heeft een positief effect op de begroting 2019. We voelen ons erkend in de intensieve zorg en begeleiding die wij bieden.

We blijven met elkaar werken aan vernieuwing en verbetering. Als vervolg op het ontwikkelverhaal en het herstelplan hebben we de strategische koers 2019-2021 vormgegeven. Met als titel Dit zijn wij! gaan we vol vertrouwen de toekomst tegemoet. De strategische koers is tot stand gekomen door marktonderzoek en interactieve sessies waaraan zo’n 300 mensen hebben deelgenomen. We hebben met elkaar herbevestigd dat we er zijn voor mensen met een verstandelijke beperking met een intensieve ondersteuningsvraag. Wij zijn specialist in het beantwoorden van deze intensieve ondersteuning. Dat intensiveren we en bouwen we uit. De Vanboeijen-manier van werken, werken in de driehoek, krachtige teams en Triple C met bijbehorende zorgprogramma’s is en wordt het hart van ons inhoudelijke werk. We hebben al mooie stappen gezet en houden dit vast. Daarnaast investeren we extra in onze medewerkers, zo hebben we een IZB opleiding (intensieve zorg en begeleiding) vormgegeven die inmiddels is geaccrediteerd! We gaan leertrajecten ontwikkelen voor de persoonlijk begeleiders en een leergang voor managers samen met de gedragsdeskundigen.

Onze bestemming? Niets meer en niets minder dan samen te excelleren in goede ondersteuning van bewoners en cliënten bij Vanboeijen. Voor hen zijn we er!

Het is een eer om dat met zoveel bewoners en cliënten, betrokken ouders en verwanten en gepassioneerde collega’s te mogen doen.

Annette Imhof

Voorzitter Raad van Bestuur Vanboeijen